Kristen Människosyn

Vad säger Bibeln om människan?

Människan är skapad av Gud. 1 Mos.1:26-27

Människan är skapad till Guds avbild. 1 Mos.1:26-27

Människan är älskad av Gud. Joh.3:16

Människan är en evighetsvarelse. Pred.3:11, Joh.3:16-17

Alla människor är lika mycket värda i Guds ögon. Rom:10:12

Jesus såg till hela människan, dvs olika behov

Fysiska, Psykiska, Sociala och Andliga behov

Fysiska behov

- Mat Matt.15:32-37 ; Luk.9:12-17 ; Matt.14:15-21

- Hälsa (helade från sjukdom) Matt. 15:29-31 ; Matt.9:35 ; Matt.14:34-36 ; Matt. 20:29-34 ; Matt.9:27-31 ; Luk.17:11-19

Sociala behov (förmedlade kontakter) Joh.19:25-27

Andliga behov Matt.9:1-3 ; Luk.7:19 ; Matt.9:35

Jesus visade många exempel på hur vi ska behandla varandra och andra.

Han gav alla en ny chans, tog sig tid och lyssnade. Han brydde sig om människor i olika situationer, oavsett bakgrund, kön, ålder, etnisk tillhörighet, yrke, samhällsklass osv. Jesus upprättade och uppmuntrade människor. Han betjänade andra, och gav oss ett exempel då han tvättade lärljungarnas fötter. Joh.13:12-17

Läs Matt.14:16

 Jesus uppmanade sina lärjungar att agera:

"Ge ni dem att äta.."

Lärjungarna kom med en ursäkt :

"Vi har bara...."

Jesus uppmanade dem att komma och ge det de hade:

"Hämta hit det till mig.."

Jesus välsignade så det räckte och blev över

När vi vill tjäna Gud och ställer oss själva och det vi har till hans förfogande vill han vara med och välsigna.

Vi kan få vara med och göra skillnad

"Ni är jordens salt" Matt.5:13

"Ni är världens ljus" Matt.5:14

"Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen." Matt.5:16

Människovärde
Det är lätt att värdera människor efter vad de kan eller presterar, men Gud älskar alla människor och alla är värdefulla i hans ögon. Om vi ser våra medmänniskor med Guds ögon kan vi se värdet hos varje människa. Det är viktigt att vi som kristna försvarar människovärdet. I SKSF vill vi vara med och på olika sätt lyfta människovärdet.